Przyłącz sie do dyskusji nad założeniami, zapoznaj się z tekstem wprowadzenia oraz Pobierz pliki zawierające pełne teksty Założeń oraz Uzasadnienia.

2013-09-07 23:02:44, komentarzy: 1
  WPROWADZENIE Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych, w tym oczekiwań osób i rodzin zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, przyczynia się do stawiania przed systemem pomocy społecznej nowych wyzwań. Ostatni czas, gdzie skutki ogólnego kryzy...
czytaj więcej »

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ZAŁOŻEŃ

 Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Pytania do Ministerstwa


Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w dniu
03.01.2014 r. przesłała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 32 pytania
odnoszące się do projektu założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Potrzeba zadania konkretnych pytań dotyczących proponowanych zmian, została
zgłoszona podczas mającego miejsce 18.12.2013 r. - spotkania Zarządu Federacji
z Panią Elżbietą Seredyn - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Panią
Krystyną Wyrwicką - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.
Podczas rozmów ustalono również, że Ministerstwo zorganizuje robocze spotkania
uzgodnieniowe z udziałem partnerów społecznych reprezentujących m.in.
środowisko zawodowe pracowników socjalnych i pomocy społecznej. W tej sprawie
Federacja, za zgodą zainteresowanych organizacji oraz niezależnych ekspertów -
potwierdziła gotowość do rozmów oraz zgłosiła wstępną listę uczestników.

Przeczytaj pytania:
Pobierz poniżej

Zapoznaj sie z pytaniami, jesli masz swoje napisz wyżej.

 W dniu 14.02.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało "nową" wersję założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej.

W rozszerzonym dokumencie nie znalazły się podnoszone przez Polską Federację
Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacje związkowe, stowarzyszenia, niezależnych ekspertów, a także - przez Radę Pomocy Społecznej VII Kadencji - uwagi dotyczące m.in. konieczności realnego oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej, rezygnacji ze zmian nazewnictwa jednostek pomocowych, rezygnacji z wprowadzenia grupowego kontraktu socjalnego, rezygnacji z proponowanego trybu wprowadzania pomocy rzeczowej itd. Czytając dokument nie sposób nie zadać pytania o celowość prowadzenia konsultacji społecznych, co do których zastrzeżenia PFZPSiPS zgłaszała już w ubiegłym roku, najpierw wskazując na ich "papierowy" charakter, a następnie dostrzegając pośpiech jaki zaczął im towarzyszyć.
Przykładem traktowania uwag naszego środowiska zawodowego oraz wpływu konsultacji na realne zapisy założeń, może być podniesiona w nich kwestia warunkowania świadczeń niepieniężnych od kryterium dochodowego (minimalnego dochodu socjalnego).
W pierwszej wersji założeń (06.09.2013 r.) pomysłodawcy zmian piszą: "Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocy społecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych"
W wyniku wniesionych zapytań i uwag co do ww. zapisu, Dyrektor Departamentu PiIS MPiPS pismem z dnia 28.01.2014 r. stwierdziła: "W Założeniach pojawiło się określenie mało precyzyjne, bowiem tak jak do tej pory, w pomocy społecznej znajdą się usługi, z których będzie można skorzystać bez określania dochodu rodziny. Do nich będą należały np. interwencja kryzysowa, schronienie, czy też praca socjalna. W trakcie dalszych prac legislacyjnych treść Założeń w tym zakresie zostanie zmieniona."
I na koniec wersja założeń z dnia 14.02.2014 r. w tym temacie: "Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocy społecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych."
 ( Tekst opublikowany na podstawie tekstu Polskiej Federacji Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w dniu 18 lutego na Facebooku)

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej pełnym tekstem

nowych założeń.

TU zapoznaj się z nanowszymi założeniami MPiPS

 UWAGA!
OPUBLIKOWANO KOLEJNĄ NAJNOWSZĄ WERSJĘ


Założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej - kwiecień 2014 r.
                  W związku z prośbą organizacji pozarządowych, Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podjęła decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej do 21 października 2014 r. Projekt dostępny jest poniżej. Swoje opinie można zamieszczać na tej stronie lub mamzdanie.org.pl,
Najważniejsze elementy nowych założeń to:
- rezygnacja ze zmian nazewnictwa jednostek pomocowych (choć w tekście założeń można odnaleźć jeszcze nazwę Centrum, ufamy że przez przeoczenie?),
- silniejszy nacisk położony na rozdział pracy socjalnej od postępowań administracyjnych (a nie tylko technicznego przygotowania decyzji), choć w sposób fakultatywny i zależny od decyzji gminy,
- silny nacisk położony na kontrakt socjalny jako narzędzie pracy (pozostawienie w założeniach mocno krytykowanego kontraktu grupowego),
- naszym zdaniem "bardziej restrykcyjne" od obecnych - zasady dostępu do świadczeń dla klientów pomocy społecznej i ograniczanie funkcji osłonowej systemu pomocy
- więcej szczegółów funkcjonowania agencji usług socjalnych i systemu usług socjalnych
O pośpiechu w przygotowaniu dokumentu,  niech świadczy, wspomniane używanie "starego" pojęcia "centrum pomocy i usług socjalnych" oraz ostatnie zdanie dokumentu cyt. "Projekt na
posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2014 roku, uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" (dokument opublikowany 02.04.2014 r.).
 ( Przedruk informacji opublikowanej przez ZZP OPS Ursynów http://www.opsursynow-zzp.waw.pl/)

Zapoznaj się z Założeniami