Przyłącz sie do dyskusji nad założeniami, zapoznaj się z tekstem wprowadzenia oraz Pobierz pliki zawierające pełne teksty Założeń oraz Uzasadnienia.

2013-09-07 23:02:44, komentarzy: 1

 

WPROWADZENIE
Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych, w tym oczekiwań osób i rodzin zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, przyczynia się do stawiania przed systemem pomocy społecznej nowych wyzwań.
Ostatni czas, gdzie skutki ogólnego kryzysu finansowego dotykają różnych grup społecznych wskazuje na konieczność wprowadzenia takich rozwiązań systemowych, które będą zmniejszać ryzyko powstania
zagrożeń dla osób i rodzin znalezienia się w sytuacji wykluczenia społecznego.
Te nowe rozwiązania powinny także odnosić się do tych, którzy dotychczas nigdy nie korzystali ze świadczeń pomocy społecznej.
Stąd też, priorytetowym celem proponowanych zmian jest poprawa efektywności działań wszystkich instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania skutecznego wsparcia, umożliwiającego przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw najpoważniejszym problemom społecznym, takim jak: ubóstwo, bezrobocie, starzenie się populacji oraz pogłębiająca się dezintegracja grup społecznych.

Propozycja zmian w systemie pomocy społecznej opracowana została przy przyjęciu następujących czterech założeń:

1. Założenie nr 1
– Wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego obywateli i rodzin przy jednoczesnym wzroście ich aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i trudności życiowych we współdziałaniu z instytucjami pomocy społecznej.

Założenie to będzie zrealizowane poprzez:


1.1.Przeformułowanie celów pomocy społecznej dla nadania priorytetu działaniom profilaktycznym i aktywizującym oraz usługom socjalnym,
1.2.Wprowadzenie nowego pojęcia „minimalny dochód socjalny” oraz metody jego weryfikacji,
1.3.Modyfikację katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej wraz z uproszczeniem listy tych świadczeń.

2. Założenie nr 2
– Podniesienie efektywności systemu organizacyjnego pomocy społecznej wraz z zapewnieniem jego kompatybilności z
innymi systemami wsparcia.

Założenie to zostanie spełnione poprzez:

2.1.Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej systemu pomocy społecznej na szczeblu gmin i powiatów,
2.2.Wprowadzenie do systemu pomocy społecznej niepublicznych podmiotów, wykonujących na zlecenie usługi socjalne na obszarze gminy,
2.3.Wprowadzenie do systemu pomocy społecznej standardów usług socjalnych przy określeniu ich minimalnego oraz optymalnego poziomu,
2.4.Wprowadzeniem usług elektronicznych w systemach informatycznych pomocy społecznej,

3. Założenie nr 3
– Wzmocnienie na poziomie gminy i powiatu skuteczności podstawowych narzędzi i instrumentów pracy socjalnej
dla wyprowadzania osób i rodzin ze sfery zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Założenie to zostanie osiągnięte poprzez:


3.1.Wprowadzenie nowych specjalności zawodowych pracowników socjalnych, niezbędnych dla realizacji zmian w systemie pomocy społecznej,
3.2.Wprowadzenie nowych form kontraktu socjalnego, ukierunkowanych na rodzinę oraz lokalną grupę społeczną, zmotywowaną na zmianę.

4. Założenie nr 4
– Zmiany w obszarze instytucjonalnych
form pomocy oraz wzmocnienie odpowiedzialności rodziny za swoich
członków korzystających z tej formy wsparcia.

Założenie to zostanie spełnione poprzez:


4.1.Wprowadzenie rozwiązań, które doprowadzą do poprawy funkcjonowania domów pomocy społecznej,
4.2. Wprowadzenie procedury ustalania odpłatności za pobyt w domu
pomocy społecznej przez członków rodziny oraz ustalenie reguł partycypacji osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, której stan majątkowy pozwala na regulowanie odpłatności.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Urszula 13:53, 17 marca 2015

    Co do założenia nr 4. poprawa funkcjonowania dps.Mam 25 letnią praktykę w prowadzeniu dps dla 60 osób, Dom nieduży, wszyscy się znają.Niektórzy Mieszkancy przebywaja tu już 40 lat. Najwazniejszy wniosek wypływajacy z lat pracy to naprawde jakość pracy zależy bardzo od finansów, ludzie są bardzo zmotywowani, znaja doskonale cele i misje dps, ale ostatnio permanentny brak pieniedzy, na podastawowe narzedzia pracy od pokojowej do administracji, niweczy nawet najwspanialsze plany i projekty,gdy pozostaje jedyny wybór jedzenie, czy opał. Nie mysli sie o potrzebach wyższego, rzedu.
    Najważniejsza rzeczą jest uregulowanie naliczania odpłatnosci za dps. Nalezy urealnić koszty, koszty za dps nie moga spadać z roku na rok ( OBECNY ZAPIS USTAWY TO POWODUJE, jest to matematyczne wyliczanie biedy, a nie wyliczenie odpłatnosci na rok nastepny) W ODERWANIU ZUPEŁNYM OD RYNKU, podwyżek i droższego zycia. Powodyje to niemozność zatrudnienia właściwej liczby personelu, niechęć do pracy przy minimalnych pensjach. z jednoczesnym rozwojem papierologii, która tworzona jest jedynie dla kontrolujacych. Pamietam czasy, gdy proporcje te były zupełnie inne. Pomysły pracowników,mieszkańców, ich rodzin, współpraca była świetna.Dom żył. Teraz apatia, brak możliwości realizowania czego kolwiek.

    Odpowiedz

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ZAŁOŻEŃ

 Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Pytania do Ministerstwa


Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w dniu
03.01.2014 r. przesłała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 32 pytania
odnoszące się do projektu założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Potrzeba zadania konkretnych pytań dotyczących proponowanych zmian, została
zgłoszona podczas mającego miejsce 18.12.2013 r. - spotkania Zarządu Federacji
z Panią Elżbietą Seredyn - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Panią
Krystyną Wyrwicką - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.
Podczas rozmów ustalono również, że Ministerstwo zorganizuje robocze spotkania
uzgodnieniowe z udziałem partnerów społecznych reprezentujących m.in.
środowisko zawodowe pracowników socjalnych i pomocy społecznej. W tej sprawie
Federacja, za zgodą zainteresowanych organizacji oraz niezależnych ekspertów -
potwierdziła gotowość do rozmów oraz zgłosiła wstępną listę uczestników.

Przeczytaj pytania:
Pobierz poniżej

Zapoznaj sie z pytaniami, jesli masz swoje napisz wyżej.

 W dniu 14.02.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało "nową" wersję założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej.

W rozszerzonym dokumencie nie znalazły się podnoszone przez Polską Federację
Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacje związkowe, stowarzyszenia, niezależnych ekspertów, a także - przez Radę Pomocy Społecznej VII Kadencji - uwagi dotyczące m.in. konieczności realnego oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej, rezygnacji ze zmian nazewnictwa jednostek pomocowych, rezygnacji z wprowadzenia grupowego kontraktu socjalnego, rezygnacji z proponowanego trybu wprowadzania pomocy rzeczowej itd. Czytając dokument nie sposób nie zadać pytania o celowość prowadzenia konsultacji społecznych, co do których zastrzeżenia PFZPSiPS zgłaszała już w ubiegłym roku, najpierw wskazując na ich "papierowy" charakter, a następnie dostrzegając pośpiech jaki zaczął im towarzyszyć.
Przykładem traktowania uwag naszego środowiska zawodowego oraz wpływu konsultacji na realne zapisy założeń, może być podniesiona w nich kwestia warunkowania świadczeń niepieniężnych od kryterium dochodowego (minimalnego dochodu socjalnego).
W pierwszej wersji założeń (06.09.2013 r.) pomysłodawcy zmian piszą: "Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocy społecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych"
W wyniku wniesionych zapytań i uwag co do ww. zapisu, Dyrektor Departamentu PiIS MPiPS pismem z dnia 28.01.2014 r. stwierdziła: "W Założeniach pojawiło się określenie mało precyzyjne, bowiem tak jak do tej pory, w pomocy społecznej znajdą się usługi, z których będzie można skorzystać bez określania dochodu rodziny. Do nich będą należały np. interwencja kryzysowa, schronienie, czy też praca socjalna. W trakcie dalszych prac legislacyjnych treść Założeń w tym zakresie zostanie zmieniona."
I na koniec wersja założeń z dnia 14.02.2014 r. w tym temacie: "Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocy społecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych."
 ( Tekst opublikowany na podstawie tekstu Polskiej Federacji Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w dniu 18 lutego na Facebooku)

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej pełnym tekstem

nowych założeń.

TU zapoznaj się z nanowszymi założeniami MPiPS

 UWAGA!
OPUBLIKOWANO KOLEJNĄ NAJNOWSZĄ WERSJĘ


Założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej - kwiecień 2014 r.
                  W związku z prośbą organizacji pozarządowych, Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podjęła decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej do 21 października 2014 r. Projekt dostępny jest poniżej. Swoje opinie można zamieszczać na tej stronie lub mamzdanie.org.pl,
Najważniejsze elementy nowych założeń to:
- rezygnacja ze zmian nazewnictwa jednostek pomocowych (choć w tekście założeń można odnaleźć jeszcze nazwę Centrum, ufamy że przez przeoczenie?),
- silniejszy nacisk położony na rozdział pracy socjalnej od postępowań administracyjnych (a nie tylko technicznego przygotowania decyzji), choć w sposób fakultatywny i zależny od decyzji gminy,
- silny nacisk położony na kontrakt socjalny jako narzędzie pracy (pozostawienie w założeniach mocno krytykowanego kontraktu grupowego),
- naszym zdaniem "bardziej restrykcyjne" od obecnych - zasady dostępu do świadczeń dla klientów pomocy społecznej i ograniczanie funkcji osłonowej systemu pomocy
- więcej szczegółów funkcjonowania agencji usług socjalnych i systemu usług socjalnych
O pośpiechu w przygotowaniu dokumentu,  niech świadczy, wspomniane używanie "starego" pojęcia "centrum pomocy i usług socjalnych" oraz ostatnie zdanie dokumentu cyt. "Projekt na
posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2014 roku, uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" (dokument opublikowany 02.04.2014 r.).
 ( Przedruk informacji opublikowanej przez ZZP OPS Ursynów http://www.opsursynow-zzp.waw.pl/)

Zapoznaj się z Założeniami